Disclaimer

Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze projectsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonholland BV.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor dit project in voorbereiding. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. WoonHolland BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.